Advert
YALNIZ ADAMIN KALEMİNDEN
YALNIZ ADAMIN KALEMİNDEN

Orada Yaşayanların Çoğu Kıymetini Bilmiyor.

 Hünkar   Hacı Bektaş-ı  Veli Hazretlerini İyi Anlamak  Lazım

Bu gün sevgili kardeşim Duran  Çölcü ile Nevşehir’de    Hz. Pir Hünkar Hacı Bektaş-ı Veliʼnin huzuruna çıktık. İnanın öyle mutlu oldumki büyüleyici misk-i amber  koku içerisinde bizleri huzuruna kabul etti , orada gördüm  önemli tek konu    yan, yana yatan horasan erleri çelebiler ve Bektaşiler, huzur orada barış orada lakin gel gelelim  günümüzde üzerinde durulan önemli konuların başında, insanlığın barış ve huzur içinde yaşaması değil mi ? Sultan Hacı Bektaş Veli şiirinde şöyle  der;

Hararet nardadır, sacda değildir,

Keramet sendedir, tacda değildir.

Her ne arar isen, kendinde ara,

Kudüs’te, Mekke’de, Hac’da değildir.

******************************

Sakın, bir kimsenin gönlünü yıkma,

Gerçek erenlerin sözünden çıkma.

Eğer insan isen ölmezsin, korkma,

Aşığı kurt yemez, uc’da değildir.

**************************

Gönül Kabesine girmesin hülya,

Nefsine hakim ol düşme bed huya.

Kirleri arıtan baksana suya,

Hep yüzü yerlerde, bucda değildir.

******************************

Dostumuzla beraber, yaralanır kanarız,

Her nefeste aşk ile yaratanı anarız.

Erenler meydanına, vahdet ile gir de gör,

Kırk budaklı şamdanda kırkımız bir yanarız.

********************************

Edep, erkana bağlıdır, ayağımız başımız,

Güllerden koku almıştır, toprağımız taşımız.

Soframızda bulunan, lokmalar hep helaldir,

Yiyenlere nur olur, ekmeğimiz aşımız.

*************************************

Erkek dişi sorulmaz, muhabbetin dilinde,

Hakk’ın yarattığı her şey yerli yerinde

Bizim nazarımızda, kadın erkek farkı yok,

Noksanlıkla eksiklik, senin görüşlerinde

*********************************

Hakk’a talip olan kişi, başka murat isteme,

Dostun seninle beraber, başka vuslat isteme.

Bu dünya bir sofradır, arzular gelir geçer,

Eğer bizi buldun ise, başka murat isteme.

**********************************

Sevgi muhabbet kaynar, yanan ocağımızda,

Bülbüller şevke gelir, gül açar bağımızda.

Hırslar, kinler yok olur, aşkla meydanımızda,

Aslanlarla ceylanlar, dosttur kucağımızda

***********************************

Madde karanlığı, akıl nuru;

Cehalet karanlığı, ilim nuru;

Nefis karanlığı, marifet nuru;

Gönül karanlığı, aşk nuru ile aydınlanır.

*********************************

Malım mülküm servetim, hepsi evde kaldı,

Eşim dostum akrabam, geçtiğim yolda kaldı,

Dostlarımdan birisi, benden hiç ayrılmadı,

Allah için yaptığım iyilikler bende kaldı.

**********************************

Sensiz benim bir dem karara mecalim yok,

İhsanını ta’da da imkanım yok.

Tenimdeki her tüy eğer dillense,

Binde bir şükrümü ifaya imkanım yok.

 

Evet Canlar  dostlarım  hepimiz    farklı ,farklı , ırklardan olabiliriz, önemli olan farklılıklarımızı birbirimize kabul ettirmek değil, bunları birbirimiz için yaşanabilir hale getirmek olmalıdır. Bu da ancak kendimiz için istediğimizi, bir başkası için de isteyebilme erdemine ulaşmakla mümkün olabilmektedir. Hacı Bektaş Veli’nin Orta Asya’dan Anadolu’ya, Anadolu’dan Avrupa’nın ortalarına kadar dalga , dalga yayılarak insanları gerçek barışa ve hoşgörüye çağıran düşünce sisteminin temellerini keşfetmek için, tarihin derinliklerine uzanmak, İslam’ın Orta Asya’da yayılışına, oradan Ahmet Yesevi’ye, Ahmet Yesevi’den de Hacı Bektaş Veli’ye uzanan çizgide olgunlaşan öğretinin temellerini bilmek gerekir. Bu temelleri her birinde ayrı bir sistem ve her bir sistemin de bir diğerini oluşturan açılımları olduğunu görmek gerekir.

 

Günümüzde Hacı Bektaş Veli’nin çok geniş bir coğrafyaya yayılan ve sevenleri tarafından bir kültür ve inanç zenginliği olarak yaşatılan öğretisine duyulan ihtiyaç günümüzde  önemini daha da artırmaktadır. Aradan yüzyıllar geçmiş olmasına rağmen, farklı coğrafyalarda, kültürlerde ve inanç sistemleri içinde etkilerini gösteren bu öğreti, Türk kültürünün ve inanç sisteminin temel değerlerini göstermesi bakımından da oldukça önemlidir. Bu yüzden Hacı Bektaş Veli’yi belli bir grup ve zümrenin kendi özel amaçları için araç olarak kullanımının önüne geçilerek, onun öncelikle Türk kültürünün ve inanç sisteminin vazgeçilmez bir unsuru olduğunu kabul ederek bütün topluma mal etmeliyiz.  İnanç algılarımızı ve inançlarımızı yaşama biçimlerimizi gözden geçirirken, mensubu olduğumuz inancın gelişim seyrini iyi bilmek gerekir. Sözgelimi İslamiyet, Arabistan yarımadasından İran’a ve oradan da Orta Asya’ya geçerken değişik inanç sistemlerinden etkilenmiştir. Bu etkilerler, İslami yaklaşımlarda farklılaşmalara neden olmuş, yeni yorumlarla zenginleşerek günümüze kadar gelmiştir. Hacı Bektaş Veli’nin beslendiği pınarın kaynağı olan Ahmet Yesevi, Ocağıdır.

 

Hoca Ahmet Yesevi ile Hacı Bektaş Veli arasındaki bağ, Yesevi’nin öğrencisi ve Hacı Bektaş’ın hocası olan Lokman Perende aracılığıyla kurulur. Hacı Bektaş Veli, Hoca Ahmet Yesevi’nin talebesi ve halifesi Lokman Perendenin  yanında eğitimini tamamladıktan sonra, Lokman Perendenin “Biz bu yokluk yurdunda çok eğlenmeyiz, ahirete gideriz. Var, seni Rum’a saldık, Sulucakarahöyük’ü sana yurt verdik, Rum abdallarına seni baş tayin ettik.’’ sözü üzerine, Anadolu’ya geldiği varsayılmaktadır. Rivayetlere  göre, Ahmet Yesevi ocağından alınan bir yanar dal parçası Lokman Perendenin işaretiyle fırlatılır ve bu dalın düştüğü yerin kendisinin yurdu olacağı Hacı Bektaş Veli’ye bildirilir. Hacı Bektaş Veli bu yanan dal parçasını güvercin kılığında izler ve eski adı Sulucakarahöyük olan bugünkü Hacıbektaş ilçesinde bulur.

Hacı Bektaş Veli’nin Anadolu’ya geldiğinde durum içler acısıdır. Savaşlar, göçler, yağmalar ve yıkımların yoğun olduğu böyle bir ortamda, onun yaptıkları daha büyük bir önem kazanır. Stratejik bir noktayı kendisine yurt edinerek düşüncelerinin daha hızla yayılmasını sağlar. Sulucakarahöyük ’ün  ticaret yollarının kesiştiği bir noktada bulunması, öğretisinin Anadolu’da ve daha sonra da Balkanlar’da hızla yayılmasına neden olur.

Hacı Bektaş Veli düşünce sisteminin Balkanlar’da etkili olması, devletin işini kolaylaştırır. Çoğunluğu Hacı Bektaş Veli’nin öğrencilerinden oluşan  Bektaşi önderlerinin hoşgörülü yaklaşımlarıdır. Bektaşi öğretisinin Balkanlar’a ilk geçişini, Anadolu’da ve Avrupa’da onlarca türbesi bulunan Sarı Saltuk sağlar. Sarı Saltuk’u Seyyid Ali Sultan, Mürsel Baba, Otman Baba, Akyazılı Sultan, Demir Baba takip eder. İnsanlar arasında din, dil, ırk, cinsiyet farkı gözetmeyen bu erenler, Anadolu’da olduğu gibi, Balkanlar’da da hoşgörünün temsilcisi olurlar. Hacı Bektaş Velî’nin Balkanlar’da olduğu kadar Anadolu ve özellikle Osmanlı merkezi yönetimi içinde de önemli yere sahip olduğu bilinmektedir. Özellikle Osmanlı Yeniçeri ordusu ile Bektaşilik arasında yakın bir ilişki olduğu açıktır. Yeniçeri Ocağı’nın piri Hacı Bektaş Veli olarak kabul edilir ve Yeniçeri gül banklarında  bu ifadesini bulur:

‘’Yediler, kırklar

Nur-ı Nebi Kerem-i Ali

Pirimiz Hünkar Hacı Bektaş-I Veli…”

 

Hacı Bektaş Veli kendi döneminde adına bağlı bir örgütlenme gerçekleştirmemiş, bugün Bektaşilik adını verdiğimiz sistem onun ölümünden sonra Balım Sultan tarafından kurulmuştur. Balım Sultan, Hacı Bektaş Veli’nin oluşturduğu düşünce ve inanç sistemini devam ettirip kurumlaştırır. Hacı Bektaş Veli’nin oluşturduğu düşünce sistemi etrafında toplanan ve Anadolu’nun dört bir köşesine yayılan ocaklar da bu düşünce sistemini yaşatmaya devam ederler. Bektaşi geleneğinde önemli yeri olan ve belli başlı bir soya mensup olan kişiler tarafından kurulan Ocaklar, varlığını halen devam ettirmektedirler. Ocakları yürüten ve yaşatan kimseler de “Dedeler”dir. Dedeler, inanç önderi olarak, kendilerine bağlı toplulukları eğitme, sosyal, ihtiyaçlarını giderme, adaleti ve barışı sağlama gibi sorumluluk yüklenirler.

 

Hacı Bektaş Veli öğretisinde insanın gönlü, Allah’ın  evi olarak kabul edilir. Bu yüzden bir insanın gönlünü kırmak, yalnızca o insanı değil, Allah’ı da gücendirmek olarak algılanır. Onun içindir ki Hacı Bektaş Veli düşüncesinde gönül kırmamak insana ve Allah’a  duyulan saygının bir ifadesi olarak kabul edilir. Hacı Bektaş Veli öğretisinde alem bir ağaç, insan da onun meyvesi sayılır. Bu benzetme ile insanın evren içindeki yeri ve konumu somutlaştırılmaya çalışılır. Hacı Bektaş Velî, bu düşüncesine bağlı olarak “Her ne ararsan kendinde ara” demektedir. Bu düşüncenin özünü günümüz insanının anlamış olması, birçok problemin de ortadan kalkmış olması anlamına gelir. Hacı Bektaş Veli’nin bir diğer önemli yanı da devlet adamlarının kendisine danışarak giriştikleri mücadelelerde başarılı olmasıdır.  Mustafa Kemal Atatürk de, Ankara’ya gelirken Hacı Bektaş’a uğramış, onun manevi havasından aldığı ilhamla kurduğu Türkiye Cumhuriyeti ile başarısını perçinlemiştirKurtuluş savaşında Atatürk’ün yanında yer alan ve bağımsızlık mücadelesine maddi, manevi destekleriyle güç katan  Bektaşi  ocağındaki canlar erenler , Cumhuriyetin ilanından sonra da Atatürk’ün ve temsil ettiği değerlerin yanında yer almayı sürdürmüşlerdir.  Hacı Bektaş Veli’nin Türk kültürünün sürekliliğini ve yaşamasını sağlayan uygulamalarının başında, Türkçeye verdiği önem gelmektedir. Bektaşilik, Türkçeyi ibadet dili olarak kullanmış,

 

 Ahmet Yesevi’den  Hacı Bektaş Veli’ye uzanan bu çizgide olgunlaşan ve Türk düşüncesinin önemli bir kaynağını oluşturan öğreti, çağlar öncesinden bugüne evrensel mesajlar taşıyor. Hacı Bektaş Velî’yi anlamak ve anlatmak için çıktığımız bu yolda   sürçülisan  ettiysem Af ola .Hakkınızı helal edin .

 

NELER SÖYLENDİ?
@
YALNIZ ADAMIN KALEMİNDEN

YALNIZ ADAMIN KALEMİNDEN

DİĞER YAZILARI Üstad Seyit Küçükbezirci’nin Ardından 12-12-2018 02:12 BOZKIRIN ORTASINDA KÖYÜMDE BİR ÖĞRETMEN 04-11-2018 10:15 Yerel Basın bu kadar Hor Görülmemeli 10-10-2018 13:58 Bu Gün Malazgirt Ruhuna çok İhtiyacımız var 25-08-2018 21:34 Okudukça Cahil Olduğumun Tecrübesini Edindim 21-07-2018 18:52 Yüreğine Sağlık Celil Çalış 30-06-2018 21:17 Bay memet 12-06-2018 22:29 Bir başkadır benim memleketim 04-06-2018 17:44 Hoş görülü ve Güler Yüzlü Olmak Ne Güzel 20-05-2018 15:46 HIDIRELLEZ 07-05-2018 21:50 Bir tarım Fuarı daha Geleceğe ümitlerle sona erdi 25-03-2018 23:17 Neden Bu kadar duyarsız olduk 13-02-2018 01:01 Orada Yaşayanların Çoğu Kıymetini Bilmiyor. 12-01-2018 09:49 Herkes Adam Olamıyor Maalesef 19-12-2017 23:52 Şeb-i Arus, Düğün Gecesi 10-12-2017 17:06 Bizim Zamanımızdaki Gençlik 05-11-2017 18:34 Türkiye Cumhuriyeti'nin 94.cü Yaşı Kutlu Olsun 28-10-2017 01:07 Makamlar geçici Bir Heves Önce insan olmak lazım 20-09-2017 01:07 Ağzı Olan Konuşuyor. 04-09-2017 09:28 Arkanda binlerce Kişiyi Öksüz Bıraktın Koca Reis 19-08-2017 22:41 Makamın Ne Olursa Olsun Sende İnsansın Badem Gözlü 05-08-2017 08:35 Var Olanı Gönülden Paylaşmak 11-07-2017 23:02 Dünyalık Peşinde sahte sakallı dedeler 29-06-2017 21:02 Bayramınız Kutlu Olsun 24-06-2017 22:13 Ben Menfaat Dostluğunda Yokum 31-05-2017 14:24 Biz İnsanlar Ne Edersek Kendimize Ederiz 08-05-2017 22:31 DÜRZİ ŞEYH BOZUNTUSU 09-04-2017 19:11 Keneler Kendisini Çok İyi Bilir. 27-03-2017 20:04 Huysuz Kadına Sabır 13-03-2017 21:30 Tasavvufta İnsanlık ve Benlik 26-02-2017 15:48 HZ. Mevlana Celaleddin Rumi'nin Devlet Anlayışı 15-02-2017 23:45 MAKAMLAR GEÇİCİDİR SEN KENDİN OL YETER. 30-01-2017 12:56 SON SÖZ MİLLETİN OLACAK 23-01-2017 20:12 Bu Vatanın Sana İhtiyacı Var Bilge Lider Devlet Bahçeli 11-01-2017 00:07 TERÖR VE TÜRKİYE 01-01-2017 18:55 Hz. Mevlana'yı Anlayabildik mi? Yada Anlatabilmek 18-12-2016 21:07 İnsanım Demekle İnsan Olunmuyor 05-12-2016 22:37 Bir Süre Saklanmakla Kurtuldum mu Zannettin? 25-11-2016 21:48 PİYASALARDA NELER OLUYOR. 19-11-2016 21:57 Türkiye ve Donald Tuump'lu ABD 10-11-2016 22:06 Uyan Sultan AZİZ Uyan Kan Ağlıyor Bütün Cihan 03-11-2016 18:24 BAŞKANLIK SİSTEM İLE ÖZÜMÜZE DÖNELİM 22-10-2016 01:44 Sizin Hiç Çok Bilmiş Arkadaşınız Oldu mu? 05-10-2016 23:23 EĞİTİMCİNİN İŞGAL ETTİĞİN MAKAMIN HAKKI O DEĞİL. 11-09-2016 01:19 TÜRKİYE ‘de Siyasi Yapı nereye gidiyor? 27-08-2016 23:18 Bırakın Herkes Kendi Değerinde Kalsın 21-08-2016 15:53 YENİ ADI YILDIZ OLSUN 10-08-2016 13:28 MAKAM HIRSINA KAPILIP İHANET ETMEYİN 30-07-2016 16:02 Bilgeliğin Stratejik Derinliği 26-06-2016 12:31 CANLAR CAN DOSTLAR AKLIN YOLU BİRDİR. 19-06-2016 00:53 Dinimiz Neden Oruç'u Emretti ? 06-06-2016 18:54 İnsanlık ve Dost Deyince Gönlümden Geçenler 23-05-2016 15:49 BU GECE ‘’BERAT’’ ETTİĞİMİZ GECE OLUR İNŞALLAH 20-05-2016 19:28 MAKAM İNSANI KİBİR SAHİBİ YAPIYORSA EĞER ? 01-05-2016 21:08 Gazetecinin Günlüğü 27-04-2016 13:12 DOST DEDİĞİN ADAM GİBİ ADAM OLMALI 22-04-2016 17:32 Gazetecilik Mesleğinde Adab-ı Muaşeret 31-03-2016 11:30 MEMLEKET DE HUZUR ARAMAYIN 21-03-2016 09:22 Makamınızı Mazlumları Ezmek İçin Kullanmayın 28-02-2016 20:06 GÖNÜL DOSTUNUN NASİHATİ 14-02-2016 15:19 Makamın azdırdığı insanlar 04-02-2016 15:24 ATANMIŞ MAKAM SAHİPLERİ 18-01-2016 16:08 MEMLEKETİN EĞİTİMCİLERİ VE YAZARLARI 02-01-2016 11:55 HER ŞEYİN ÖZÜ GÜVEN VE SEVGİDİR 16-12-2015 01:55 MEDYA AYNA OLARAK GERÇEKLERİ YANSITIYOR MU? 30-11-2015 11:57 İNSANLIK MI, MAKAM VE MEVKİ Mİ? 15-11-2015 20:37 Kimse Genç Neslimiz Üzerinden Hesap Yapmaya Kalkmasın! 01-11-2015 12:22 ÖZ GÜVEN VEYA KENDİN OLABİLMEK 22-10-2015 15:57 DOĞRUYU GÖRMEDEN KARAR VERMEK ! 10-10-2015 13:52 DUR DEMENİN ZAMANI GELMEDİ Mİ? 03-10-2015 14:59 HER ŞEYİ ALLAH RIZASI İÇİN YAPMALI 28-09-2015 11:07 DOSTLUĞUMUZ SOHBET VE MUHABBET ÜZERİNEDİR. 14-09-2015 16:53 OY ARTIRMAK İÇİN OYNANAN OYUNLAR. 01-09-2015 17:58 SANAL ALEMDE SİYASET VE PKK’NIN ALGI OPERASYONU 25-08-2015 19:19 NEDEN KUL HAKKI ÇOK AĞIR BİLİR MİSİN? 17-08-2015 12:48 MUHTEREM OLABİLMEK DEĞİL MUHTEREM KALABİLMEK 10-08-2015 21:37 KAÇINILMAZ GERÇEKLER, KORKU VE YALAN 31-07-2015 12:31 KALP GÖZÜ İLE BAKMAK 12-07-2015 13:24 HER GÖZ GÖRMEZ 07-02-2015 11:03 AMAN DİKKAT! 25-01-2015 19:26 GÖZ ÖNÜNDE OLANLAR 06-01-2015 12:28 BENDEN SÖYLEMESİ 2 18-12-2014 14:57 BENDEN SÖYLEMESİ 11-12-2014 15:19
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA