DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Advert
CEMİL PASLI
CEMİL PASLI
Giriş Tarihi : 13-09-2021 14:11

Kültür/İrfan/Umran&Culture/Irfan/Omran

Kültür bir milleti millet yapan aklı ile ürettiği unsurları temsil ederken; irfan kalbiyle ürettiği değerleri; umran ise, hem aklı hem de kalbi ile ürettiği bütün değerleri ifade eder.

Batı Medeniyeti(!)’nin en büyük problemi kalbe ve vicdana dair tüm manevi değerleri reddedip sadece akıl üzerinde; mekanik, kalpsiz bir biçimde tek ayakla durmaya çalışmasıdır.

Aklın yeryüzünde ayakları sabit kalırken, kalp insanı alemlerin rabbine kul, alemlere ise halife kılmaktadır.

Akıl penceresi yere bakarken, kalp penceresi semaya nazar etmektedir.

Batı’nın tek gözlü sadece akılla yol almaya çalışması hem kendisi hem de dünya ile entegrasyonunu engellemiştir.

Batı’nın aklı yüceltip kalbi ihmal etmesi gibi; Doğu’da kalbi yüceltip aklı ihmal etti.

Muhammed İkbal’in ifadesiyle: “Batı kalbi, doğu aklı öldürdü...”

Aliya İzzet Begoviç’in sözleriyle: “Ben olsam, Müslüman Doğudaki tüm mekteplere 'eleştirel düşünme' dersleri koyardım. Batı’nın aksine, Doğu bu acımasız mektepten geçmemiştir ve birçok zaafın kaynağı budur."

Farabi el-Medinetü’l-Fazıla’sında: Alemi ilahi(Allah), tabii(sünnetullah) ve iradi(nefs/insan); metakozmos (Tanrı), makrokozmos (tabiat) ve mikrokozmos (insan) olarak 3 kısımda ela alır. İnsanın (mikrokozmos) diğer iki alemle akıl ve kalple bağlı olduğunu ifade ederek kendi saadeti ve Medinetü’l Fazıla’nın bu iki alemle uyumu sayesinde olacağını söyler.

M.Ö. 4. Yüzyılda Diyojen Büyük İskender’in “dile benden ne dilersen” yaklaşımına “gölge etme başka ihsan istemem” diyerek bütünleştiği aleminde aracıya itibar etmiyor ve güneş ve alemle bütünleşmesini şu sözlerle ilan ediyordu:

"Bana Atinalı demeyin; ben dünya(kosmo-polit) vatandaşıyım."

Aristo’da beşerin akıl ve kalbiyle diğer insanlar ve alemle bütünleştiğinde insan olabileceğini şu çarpıcı sözlerle dile getirmişti:

“Bir toplulukta yaşamayan yahut kendi kendine yeter olduğu için başkasına ihtiyaç duymayan kişi ya bir hayvan olmalıdır ya da bir tanrı. Böyle bir kişinin şehir-devletinde yeri yoktur.”

Immanuel Kant’ta zihnin varlıkları kavrayabilmek için beş duyunun (akıl) ötesinde bir melekeye (kalp) sahip olmasını gerektiğini söyler. Bu melekenin (kalp) konusu, “dünyanın duyular vasıtasıyla sezilmesidir.” (Critique of Judgment, 112)

Aklın beşer kıldığı varlığı ancak kalbi insan makamına taşımaktadır. Aklın “daha çok kazan” emrine kalp, “sen siftah yaptın ikinci müşteriyi komşuna gönder” diyerek insanı tamamlar.

Bu anlamda bir kuşun kanatları gibi akıl ve kalp birlikte hareket etmeli ve umranı inşa etmeliler.

Bu mana için eğitimde fen bilimleri ile dini ilimlerin birlikte tahsil imkanları sağlanmalıdır.

Bediüzzaman Said Nursi, akıl ve kalbin birlikte hareketini zaruretini dile getirir:

"Vicdanın ziyası, ulûm-u diniyedir. Aklın nuru, fünun-u medeniyedir. İkisinin imtizacıyla hakikat tecellî eder. O iki cenah ile talebenin himmeti pervaz eder. İftirak ettikleri vakit, birincisinde taassup, ikincisinde hile, şüphe tevellüd eder."(Münâzarat, 127)

Cemil Meriç’te aklın ürünü kültürle beraber kalbin ürünü irfanı birleştirip insanların oluşturduğu milletlerin umrana geçiş yapabileceğine işaret eder:

“Batının kültürü var bizim ise irfanımız. İrfan insanoğlunun has bahçesi, ayırmaz, birleştirir. Bu bahçede kinle susar, duvarlar yıkılır, anlaşmazlıklar sona erer İrfan kendini tanımakla başlar. Kendini tanıma için ön yargıların köleliğinden kurtulmak gerekir. İrfan, nefis terbiyesi, olgunluğa açılan kapı, amelle taçlanan ilim. Kültür irfana göre katı ve fakir. İrfan insanı insan yapan vasıfların bütünü, yani hem ilim, hem iman ve hem de iman. Batı kültürün vatanı, doğu irfanın. Ne batıyı tanıyoruz, ne doğuyu; en az tanıdığımız kendimiz.” (Kültürden İrfana, 11)

Akıl ve kalbin, din ilimleri ile fen bilimlerinin birlikte ele alınmaması coğrafyamızda öne çıkan aktüel fikir akımlarına da yansımış ve parçalı bir zihin dünyalarının kurulmasına yol açmıştır.

İbrahim Kalın bu akımların değerlere yaklaşımını şu sözlerle değerlendirmiştir:

“Değerler açısından baktığımızda;

Ulusalcılığın temel sorunu, devletin bekası adına otoriter ve kapalı toplum düzenini siyasi bir proje olarak dayatmasıdır.

Liberalizmin ana çıkmazı tarih, gelenek, kültür, din ve millet referanslarından bağımsız bir birey ve hukuk soyutlaması yapması ve bunu bir siyasi model olarak takdim etmesidir.

Solun büyük sapması, İdris Küçükömer’in ifadesiyle, “düzenin yabancılaşması”nı tarihi diyalektiğin bir şartı olarak sunması ve ulus-devletçi, jakoben ve tepeden inmeci pradigmasını tarihi bir zorunluluk olarak meşrulaştırmaya çalışmasıdır.

Türk milliyetçiliğinin temel çelişkisi vatan, millet ve tarih kavramlarının anlamını daraltması ve “küçük Türkiye” milliyetçiliği yapmasıdır.

İslamcılığın başlıca sorunu, milli olanla İslami olan arasındaki ilişkiyi bir türlü net bir şekilde tanımlayamaması ve belki de bunun sonucu olarak Türkiye’nin tamamını kucaklamak yerine kendine bir “İslami alan” talebiyle yetinmesi ve son tahlilde hem İslam hem de Türkiye adına ölçek küçültmesidir.” (Akıl ve Erdem, 118)

Tarihte bin yıla yakın sürdürdüğümüz umran yolculuğumuza devam etmek istiyorsak; eğitimden siyasete, hukuktan sanata akıl ve kalbin el ele yürüdüğü bir sistem kurmamız gerekiyor.

 

 

 

Culture/Irfan/Omran

While culture represents the elements it produces with the mind that makes a nation a nation; the values ​​it produces with the heart of wisdom; Umran, on the other hand, expresses all the values ​​that he produces with his mind and heart.

The biggest problem of Western Civilization(!) is to reject all spiritual values ​​of the heart and conscience and only focus on the mind; mechanical, heartless attempt to stand on one leg.

While the feet of the mind remain fixed on the earth, the heart makes man a servant to the Lord of the worlds and vicegerent to the worlds.

While the window of the mind looks at the ground, the window of the heart looks at the sky.

The West's attempt to move forward with one-eyed only reason has prevented its integration both with itself and with the world.

Just as the West exalts the mind and neglects the heart; In the East he exalted the heart and neglected the mind.

In the words of Muhammed Iqbal: “The western heart killed the eastern mind…”

In the words of Aliya İzzet Begovic: “If it were me, I would put 'critical thinking' classes in all schools in the Muslim East. Unlike the West, the East has not passed through this brutal school, and that is the source of many weaknesses."

In Farabi al-Medinetu'l-Fazila: The world is divine (Allah), natural (sunnatullah) and volitional (nafs/human); It is divided into 3 parts as metacosm (God), macrocosm (nature) and microcosm (human). Expressing that man (microcosm) is connected to the other two realms with the mind and heart, he says that it will be thanks to his own happiness and the harmony of Medinetü'l Fazila with these two realms.

B.C. In the 4th century, Diogenes did not respect the intermediary in his realm, in which he integrated with Alexander the Great's approach of "whatever you wish from me" by saying "don't overshadow, I don't want any other benevolence", and he announced his integration with the sun and the world with the following words:

"Don't call me Athenian; I'm a citizen of the world (kosmo-polit)."

In Aristotle, he expressed that a human being can become a human when he integrates his mind and heart with other people and the world with these striking words:

“He who does not live in a community, or who is self-sufficient and does not need others, must be either an animal or a god. Such a person has no place in the city-state.”

In Immanuel Kant, he says that the mind must have an ability (heart) beyond the five senses (mind) in order to comprehend beings. The subject of this faculty (heart) is “the perception of the world through the senses.” (Critique of Judgment, 112)

The being, which the mind makes human, only carries the heart to human status. The heart completes the man's command of "earn more" by saying "you made a mistake, send the second customer to your neighbor".

In this sense, like the wings of a bird, the mind and heart must act together and build the umran.

For this purpose, education opportunities should be provided together with the natural sciences and religious sciences in education.

Bediuzzaman Said Nursi expresses the necessity for the mind and heart to act together:

"The light of the conscience is religion. The light of the mind is the spirit of civilization. Truth manifests itself with the cooperation of both sides. With those two sides, the patronage of the student sway. 127)

In Cemil Meriç, he points out that nations formed by people can transition to umran by combining the culture that is the product of the mind with the wisdom that is the product of the heart:

“The West has culture, we have wisdom. Irfan is the unique garden of mankind, it does not separate, it unites. In this garden, grudges are silent, the walls are destroyed, the conflicts are over. İrfan starts with knowing himself. For self-knowledge, it is necessary to get rid of the slavery of prejudices. Knowledge, self-cultivation, the door to maturity, knowledge crowned with deeds. The culture is rigid and poor in lore. Knowledge is the whole of the qualities that make a person human, that is, knowledge, faith and belief. The homeland of western culture, eastern lore. We know neither the west nor the east; ourselves the least we know.” (From Culture to Knowledge, 11)

The fact that the mind and the heart, the religious sciences and the sciences are not handled together, has also been reflected in the current ideas that stand out in our geography and has led to the establishment of a fragmented mind world.

İbrahim Kalın evaluated the approaches of these movements to values ​​with the following words:

“When we look at it in terms of values;

The main problem of nationalism is that it imposes an authoritarian and closed society order as a political project in the name of the survival of the state.

The main impasse of liberalism is that it makes an abstraction of the individual and law independent from the references of history, tradition, culture, religion and nation and presents this as a political model.

The left's major deviation is, in İdris Küçükömer's words, presenting the "alienation of order" as a condition of historical dialectic and trying to legitimize the nation-statist, Jacobin and top-down paradigm as a historical necessity.

The main contradiction of Turkish nationalism is that it narrows the meaning of the concepts of homeland, nation and history and makes "little Turkey" nationalism.

The main problem of Islamism is that it cannot clearly define the relationship between the national and the Islamic, and perhaps as a result of this, instead of embracing the whole of Turkey, it is contented with the demand for an "Islamic space" and, in the final analysis, downscaling for both Islam and Turkey. (Mind and Virtue, 118)

If we want to continue our journey of hope, which we have continued for nearly a thousand years in history; From education to politics, from law to art, we need to establish a system where mind and heart go hand in hand.

NELER SÖYLENDİ?
@
CEMİL PASLI

CEMİL PASLI

DİĞER YAZILARI Küçük adımlar; büyük sonuçlar/ Small steps; great results. 21-09-2021 19:16 Kültür/İrfan/Umran&Culture/Irfan/Omran 13-09-2021 14:11 Fetva, DİB, iletişim, algı ve halkla ilişkiler/Fatwa, DIB, communication, perception and public relations. 07-09-2021 12:12 Kafesteki Papağanlara Dikkat! / Beware of the Parrots in the Cage! 31-08-2021 10:13 Mussolini çok konuşuyor Taranta-Babu! / Mussolini talks too much Taranta-Babu! 23-08-2021 10:03 Gençlik. Deizm, ateizm, agnostisizm, fideizm…/ Youth. Deism, atheism, agnosticism, fideism… 16-08-2021 09:30 Mayacı şehir: Tokat; kurucu şehir: Amasya 09-08-2021 08:54 Sürekli gelişme nasıl sağlanır? 02-08-2021 15:12 İbn Haldun’un Gözüyle Tasavvuf 26-07-2021 12:42 Adalet, Parlamento ve Protestanlık. 12-07-2021 09:23 Umran Yolculuğumuz ve Aile Kurumu 05-07-2021 09:50 Kaydeden, kaydedilir. 28-06-2021 20:19 Kullan ya da kaybet! 21-06-2021 11:52 Her Gün Otofaji: Sağlığınız İçin Mutlaka! 14-06-2021 13:11 Korona bela mı? / Corona trouble? 07-06-2021 11:30 Basın; aynadır, bağdır, oksijendir, en fazla akupunktur iğnesidir. 31-05-2021 12:12 Devlet Adamlarına Öğütler 24-05-2021 12:18 Neden Kafamızın Arkasında Gözümüz Yok? 17-05-2021 14:48 Kadim Değer: Adalet (13 Medeniyet’ten Misallerle) 10-05-2021 11:29 Mutlu olmak mı/Haklı çıkmak mı? 03-05-2021 11:12 Ölmek İstemeyen Bir Mazi mi, Doğmak İsteyen bir İstikbal mi? 26-04-2021 16:25 İslam Uygarlığı Süreç Roma Felsefesi Sonuç Odaklıdır. 19-04-2021 14:19 Emekli Amirallerin Arkasında Kim Var? 12-04-2021 10:46 Beynimiz ne zaman yanıyor? 06-04-2021 00:00 Satranç, bir oyundan fazlasıdır/Chess is more than a game 30-03-2021 09:09 Çanakkale Savaşı Yemek listesi Gerçek mi? 22-03-2021 10:27 28 Şubat Devam Ediyor (mu), Kesin Çözüm Nedir? 15-03-2021 12:39 Bal arısı mı, eşek arısı mı, sinek misiniz? 08-03-2021 09:45 Mona Lisa’nın Gülüşü (Çocuk Eğitimine Dair) 01-03-2021 14:32 Hanif 23-02-2021 11:53 Stresin Kaynağı Lazer Işınlarına Dikkat! 15-02-2021 12:01 Corona’yı yaşarken öğrendiklerim. 08-02-2021 11:41 Osmanlı’yı ayakta tutan (özel insanlar) deliler. 02-02-2021 13:55 Hangi tarih? 26-01-2021 11:25 Sert ve katı kalpli olursanız etrafınız boşalır… 18-01-2021 13:14 Allah “örtün” derken biz ne yapıyoruz? 12-01-2021 18:55 Teenni (hayatın eni ve boyu) Rahman’dan, acele (hayatın sadece boyu) şeytandandır. 04-01-2021 13:14 Mebde(kundak) ile müntehayı(kefen) birleştirmek en önemli sünnetlerdendir. 28-12-2020 14:57 Üç kutsalın çöküşü ve yeni dünya düzeni 25-12-2020 12:32 Hased-i akran belâsı, fikrin namusu ve bedel ödeme. 14-12-2020 18:45 Nedir o sarp yokuş? 08-12-2020 01:26 Kötülüğü yazan/yayan, onu yapan gibidir. 01-12-2020 00:43 Söz: Din’dir. 23-11-2020 09:06 Orta(sabah) namazını korursak muhafaza olunuruz. 16-11-2020 17:23 Ne Yiyorsanız O’sunuz. 09-11-2020 11:11 Yapılan iyilikleri üç şey boşa çıkarır. 02-11-2020 08:31 Anne+Terbiye+Teeddüp=Eğitim 26-10-2020 14:26 Yelkenleriniz sabit mi? 19-10-2020 11:04 Neyin peşindesin? 05-10-2020 09:24 Derinliğimiz/kalitemiz içimize yürüdüğümüz kadardır. 28-09-2020 18:58 Kabağa dikkat! Fazla Değer Başını Yere Eğer. 21-09-2020 10:36 Yaklaşmayın! Yaparsınız ve Yanarsınız. 14-09-2020 09:30 Değişim hayattır. 07-09-2020 19:13 Ölüm Mihengi 31-08-2020 13:51 Sözün MasterChef’i olmak istiyorsanız sunum tabağınıza emek verin. 24-08-2020 13:04 Eve kapanmak mı, ya da ev de hayat var mı? 17-08-2020 12:29 İstanbul Sözleşmesi, Cedav, Lanzarote, 5395 ve 6284 10-08-2020 13:17 Düşünerek öğrenemeyen “düşerek” öğrenir/ Those who cannot learn by thinking learn "by falling". 27-07-2020 11:33 “Ben” öldürür “biz” yaşatır/"I" kills "we" alive. 20-07-2020 09:30 Afrika’lı Leo’ya Kulak Verin!/ Listen to African Leo! 13-07-2020 08:46 ÜN-FA-MAR 06-07-2020 13:58 Aynı Göğün Altında 3 Nefes/3 Breaths Under the Same Sky 29-06-2020 12:29 Kim değişmeli/Etki alanı’mız neresi? Who should change/Where is our domain? 22-06-2020 11:23 Kan vermek farz-ı kifayedir/ Giving blood is obligatory. 15-06-2020 16:56 Sohbetinize sevgi ve sabır katın/Add love and patience to your conversation. 08-06-2020 14:17 Anadolu’ya bağdaş kurmak yürek ister. 02-06-2020 11:51 Evceğizim evceğizim, saklar benim halceğizim. 18-05-2020 12:33 Dil ve İletişim / Language and Communication 11-05-2020 16:35 Ashab-ı Kehf gibiyiz / We are like Ashabbi Kehf 04-05-2020 21:10 21. Yüzyıl kimin yüzyılı olacak?/Who will be the 21st century? 27-04-2020 17:53 Soru sormaktan korkmayın! Zira, soru siz özgürleştirir. 20-04-2020 11:27 Çatısını Adanmış Ruhların Kurduğu En Değerli Kurum: Aile 13-04-2020 13:18 Corona günlerini Tekasür suresi ile birlikte düşünmek… 06-04-2020 16:11 Yeni Nesil Corona Virüs(covid 19)un attığı formatın farkında mıyız? 31-03-2020 13:30 Corona(covid 19) ev ve aile. 23-03-2020 09:08 İçinizde aklı başında kimse yok mudur? 16-03-2020 09:59 Yönetici- Lider-Lider Yönetici 09-03-2020 13:10 “Boşanma öncesi danışmanlık hizmeti” yaygınlaştırılmalı. 02-03-2020 16:37 Akıntı Bizi de Sürüklüyor Farkında mıyız? 24-02-2020 16:30 İletişimde “Ekberi” Yaklaşım 19-02-2020 08:52 Konya 13. Yüzyılda ulaştığı zirveyi tekrar görebilir mi? 10-02-2020 13:33 İş size yakışıyor mu? Ya da siz işe uygun musunuz? 03-02-2020 11:05 Grip bir hastalık değil, şefkatli ama ciddi bir müfettiştir. 27-01-2020 14:05 Belediyeler hisbe görevine dönmeliler. 20-01-2020 12:21 İrfandan kopup, kültür karanlığına yuvarlandık. 13-01-2020 11:49 Akdeniz tarihimizin değiştiği yerdir. 06-01-2020 13:07 Adalet 2 ayak üzerinde yükselir. 30-12-2019 20:10 Rahmet ne zaman iner? 23-12-2019 14:18 Araba sevdası mı, toplu ulaşım mı? 16-12-2019 12:27 Hüdhüd kuşu bize ne öğretir? 09-12-2019 21:12 Aile, Gençlik ve Sivil Toplum 04-12-2019 11:46 Hal ehli mi, kal ehli mi/Habil mi, Kabil miyiz? 25-11-2019 19:33 Bağımlılık konusundaki koruyucu ve önleyici tedbir önerilerimiz. 18-11-2019 12:09 Sıffin/Demagoji/Cerbeze/Sıdk 12-11-2019 11:22 72 saat susmak insanı tamamen yeniler, formatlar. 04-11-2019 14:23 3 E: Eğitim(Hasenat)/Ekonomi(Salihat)/Ehlak 30-10-2019 18:19 Bağımlılıkla mücadelede işin özü nedir? 14-10-2019 16:45 Zeki/eleştiren mi, ahmak/yağcı mı gerçek dosttur? 10-10-2019 15:33 Nazar(akıl)+Müşahede(kalp)=Hikmet(hidayet) 01-10-2019 20:54 Sultan Mehmet’i “Fatih” yapan cönkündeki başucu kitapları neydi? 24-09-2019 00:14 İktisatta 7+7 kuralı 16-09-2019 18:13 Kadın Cinayetleri 10-09-2019 21:05 Kur’an’ın Kalp ve Vicdanlara Etkisi İçin Ne Yapmalı? 22-08-2019 09:21 Deden Halil gibi 4 Kuşu Kurban Et ki Rabbinle Yakınlaş 31-07-2019 21:12 Fetömsü yapıları bitirecek projem: Her İl’e Bir Düşünce Enstitüsü 23-07-2019 15:14 7 koldan 7 ayağımıza saldırıyorlar 17-06-2019 15:26 Dünyada her şey zehirdir. 22-11-2018 11:19 Mutlu olmanın yolu haddini bilmekten geçer. 16-11-2018 09:19 Bizden Bir Şey Olur, Bize Bir Şey Olur. 03-09-2018 21:27 Liyakat ’adalet ’in kardeşi, başarının ‘besmelesi’ dir. 03-08-2018 21:36 SETÖ, HETÖ, BETÖ, DETÖ, METÖ, PETÖ, ETÖ, FETÖ’leri kazımak için Taif duası 21-05-2018 13:44 Deist gerçekte kimdir? 25-04-2018 17:15 Abartma 09-02-2018 16:22 Asıl özürlü sevme ve sevilme duygusunu kaybedendir 03-12-2017 11:46 15 Temmuzun tekrarlanma ihtimali var mı? 19-07-2017 23:48 Salih amel için saç ayağı 10-07-2017 18:14 Babalar tek seferde bir kez kırılır... 20-06-2017 00:52 Meeting Müslümanlığı 23-04-2017 09:40 Hayatımız, iniş (tesbih) ve çıkış (tekbir) günlerinden ibarettir. 26-02-2017 15:37 Her YASAL iş HELAL değildir. 16-02-2017 18:17 Bir İlişkinin Yenilgisi, Genellikle İletişim Yenilgisidir. 02-02-2017 22:55 YA TOZU DUMANA KATACAĞIZ,YA DA TOZU DUMANI YUTACAĞIZ. 14-01-2017 12:32 ŞİMDİ ‘ANADOLU İRFANI’NI DÜNYAYA GÖSTERMENİN TAM ZAMANI 04-01-2017 20:59 Şimdi ‘Ahmed’de ‘Ahed’i’ Görme Vakti: ‘Birlik Vakti’ 16-12-2016 15:03 15 TEMMUZLARI BİR DAHA ASLA YAŞAMAMAK İÇİN… 09-12-2016 17:56 Millet Adamlarını Asla Yalnız Bırakmadı.ANCAK !!! 26-11-2016 23:26 Hayırlı İşler,Zahmetli İşlerdir 01-11-2016 12:18 HANGİSİ BİZİM ADEMİMİZ 13-10-2016 11:03 ADALET-İ MAHZA MI, ADALET-İ İZAFİYE Mİ ? 20-09-2016 21:17 İsar, digergam, empati, ya da başkasının ayakkabısıyla 3 gün yürüme 14-09-2016 19:13 KIPKIRMIZI, TERTEMİZ KAN GELİNCEYE KADAR HATTA… 24-08-2016 01:29 SUÇLU AYAĞA KALK ! 05-08-2016 23:12 Millet kurtuluş savaşının son kalesine bayrağı dikti. 18-07-2016 18:52 NERDE KALMIŞTIK ? (Çay koy ey dünya geliyoruz) 12-07-2016 17:13
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Altay715
 • 2Beşiktaş714
 • 3Trabzonspor614
 • 4Hatayspor613
 • 5Fenerbahçe613
 • 6Konyaspor612
 • 7Alanyaspor612
 • 8Fatih Karagümrük711
 • 9Kayserispor610
 • 10Sivasspor79
 • 11Gaziantep FK68
 • 12Galatasaray68
 • 13Antalyaspor78
 • 14Adana Demirspor66
 • 15Yeni Malatyaspor76
 • 16Göztepe65
 • 17Kasımpaşa65
 • 18Başakşehir FK63
 • 19Giresunspor61
 • 20Çaykur Rizespor61
Gazete Manşetleri
E-GAZETE
ANKET OYLAMA TÜMÜ
KONYA BELEDİYELERİNDEN HANGİSİNİN ÇALIŞMASINI DAHA ÇOK BEĞENİYORSUNUZ?
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA